Ђачка задруга

Ученичка (ђачка) задруга основана је на предлог Наставничког већа Економско-трговинске школе и регистрована 22.11.2001. године.

Чланство у Задрузи је добровољно, а чланови могу да буду сви ученици и запослени у школи.

Ученичка (ђачка) задруга остварује свој програм кроз следеће радне погоне:

1. РП – школске продавнице (набавка и продаја уџбеника, школског прибора, производа Ученичке задруге и остале робе за потребе ученика и радника школе)
2. РП – угоститељство и туризам (набавка, припрема и продаја угоститељских производа и пружање угоститељских и туристичких услуга)
3. РП – интелектуалне услуга (организација и реализација школе рачунара, курсева страног језика и др.)
4. РП – услуге различитих садржаја (за потребе школе и средине)
5. РП – сабирне акције (сакупљање и пласман секундарних сировина, лековитог биља и помоћ у прикупљању летине)
6. РП – уређење школске средине (школска зграда, спортски терени и школско двориште)

Две су битне функције Ученичке задруге – прва се односи на допринос остваривању васпитних циљева, а друга на остварење материјалних услова за рад школе, учење и задовољавање других потреба ученика и чланова Задруге. У оба случаја у Задрузи се ради и учи, али истовремено и привређује.

Scroll to Top