Финансијски извештаји

Финансијски извештај за 2022. годину

Образац бр. 1 –  БИЛАНС СТАЊА

Образац бр. 2 – БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

Образац бр. 3 – ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

Образац бр. 4 – ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

Образац бр. 5 – ИЗВЕШТАЈ O ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

Пратећа документација за финансијски извештај
Scroll to Top