Финансијски извештаји

Финансијски извештај за 2023. годину

Образац бр. 1 –  БИЛАНС СТАЊА

Образац бр. 2 – БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

Образац бр. 3 – ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

Образац бр. 4 – ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

Образац бр. 5 – ИЗВЕШТАЈ O ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

ПРЕГЛЕД ПРИХОДНИХ АПРОПРИЈАЦИЈА ЗА 2024. ГОДИНУ

ПРЕГЛЕД РАСХОДНИХ АПРОПРИЈАЦИЈА ЗА 2024. ГОДИНУ

Пратећа документација за финансијски извештај
Финансијски извештај за 2022. годину
Пратећа документација за финансијски извештај
Scroll to Top