ДОКУМЕНТИ - РАЗНО

ОБРАСЦИ ЗА УЧЕНИКЕ

1. Пријава за полагање ванредних испита
2. Пријава за полагање матурског испита (IV степен)
3. Пријава за полагање завршног испита (III степен)
4. Захтев за издавање дупликата
5. Потврда за редовне ученике
6. Потврда о упису

ОСТАЛА ДОКУМЕНТА

1. Календар за шк. 2021/22.
2. Годишњи план рада за шк. 2021/2022.
3. Извештај о раду за шк. 2020/2021.
4. Допуна акта о процени ризика (COVID-19)
5. Летопис за шк. 2018/2019.
6. Европски равојни план, 2020-2025.
7. Оцењивање ученика
8. Одговорност ученика
9. Ванредни ученици
10. Образац портфолиа наставника
11. Протокол за час
12. Оперативни план, празан
13. Оперативни план, узорак
14. Глобални план, празан
15.
Анекс годишњег плана за шк. 2020/2021.
16. Распоред писмених и контролних задатака

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ

Образац бр. 1
Образац бр. 2
Образац бр. 3
Образац бр. 4
Образац бр. 5

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Преглед примљених донација и кредита и отплата кредита
Образложење одступања између одобрених средстава и извршења
Извештај о реализацији средстава буџета
Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве
Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године