ДОКУМЕНТИ - ПРОПИСИ

ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ

1. Закон о основама система образовања и васпитања
2. Закон о средњем образовању
3. Правилник о педагошкој норми
4. Правилник о евиденцији
5. Правилник о оцењивању
6. Правилник о екскурзијама
7. Посебан колективни уговор
8. Правилник о стандардима компетенција
9. Правилник о сталном стручном усавршавању
10. Правилник о дозволи за рад (лиценца)
11. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на
насиље, злостављање и занемаривање

12. Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на
индивидуални образовни план
- НОВО

ИНТЕРНИ ПРОПИСИ

1. Статут школе
2. Правилник о раду
3. Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика
4. Правилник о дисциплинској одговорности запослених
5. Правилник о похваљивању и награђивању ученика

6. Правилник о награђивању запослених
7. Пословник о раду Школског одбора
8. Пословник о раду Савета родитеља
9. Пословник о раду Наставничког већа
10. Пословник о раду Ученичког парламента
11. Правила понашања
12. Правилник о испитима
13. Правилник о безбедности ученика
14. Буџетски правилник
15. Правилник о интерном стручном усавршавању
16. Школски програм
17. Школски развојни план
18. Правилник о канцеларијском и архивском пословању

СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА КОД ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА

1. Математика, приручник за наставнике, овде...
2. Географија, приручник за наставнике, овде...
3. Биологија, приручник за наставнике, овде...
4. Српски језик и књижевност, приручник за наставнике, овде...
5. Страни језик, приручник за наставнике, овде...
6. Историја, приручник за наставнике, овде...
7. Хемија, приручник за наставнике, овде...
8. Физика, приручник за наставнике, овде...
9. Међупредметне компетенције

Правилник о стандардима постигнућа
Правилник о стандардима квалитета рада установе - НОВО
Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног
дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или
достојанства личности - НОВО