ДОКУМЕНТИ - ПРОПИСИ

ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ

1. Закон о основама система образовања и васпитања
2. Правилник о педагошкој норми
3. Правилник о евиденцији
4. Правилник о оцењивању
5. Правилник о екскурзијама
6. Посебан колективни уговор
7. Правилник о стандардима компетенција
8. Правилник о сталном стручном усавршавању
9. Правилник о дозволи за рад (лиценца)
10. Правилник о утврђивању права на ИОП - НОВО
11. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на
насиље, злостављање и занемаривање

ИНТЕРНИ ПРОПИСИ

1. Статут школе
2. Правила понашања
3. Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика
4. Правилник о организацији и спровођењу испита
5. Правилник о раду
6. Правилник о похваљивању
7. Правилник о безбедности ученика
8. Буџетски правилник
9. Правилник о интерном стручном усавршавању
10. Школски програм
11. Школски развојни план

СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА КОД ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА

1. Математика, приручник за наставнике, овде...
2. Географија, приручник за наставнике, овде...
3. Биологија, приручник за наставнике, овде...
4. Српски језик и књижевност, приручник за наставнике, овде...
5. Страни језик, приручник за наставнике, овде...
6. Историја, приручник за наставнике, овде...
7. Хемија, приручник за наставнике, овде...
8. Физика, приручник за наставнике, овде...
9. Међупредметне компетенције

Правилник о стандардима постигнућа